Algemene voorwaarden

Algemeen

KwispelMaatje is opgericht door Manon Walsweer, gevestigd aan de Steendobbe 25 te Zuidlaren en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 80586775

KwispelMaatje richt zich op het coachen van kinderen en jongeren, hierna te noemen: de cliënt of het kind, en het begeleiden van gezinnen die een therapiehond (nodig) hebben.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met KwispelMaatje en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid

KwispelMaatje is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching- of begeleiding sessies.

Het coaching proces wordt altijd besproken met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt (hierna te noemen: de ouders). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met de cliënt.

Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder. KwispelMaatje streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden.

Coaching en toestemming

Volgens de wettelijke regelgeving “toestemming” dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag officieel toestemming te verlenen voordat gestart kan worden met een coaching traject bij kinderen onder de 16 jaar.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. KwispelMaatje kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden..

Regels rond een afspraak voor kinderen

De coaching sessie is altijd alleen met het kind. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort de gelegenheid voor ouders om te zien of te horen wat uw kind heeft gedaan. Coaching vindt plaats in de woonomgeving van de cliënt of op een nader overeen te komen locatie. De groepstrainingen vinden plaats op een nader overeen te komen locatie.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt besproken.

Werken met honden

KwispelMaatje zet bij de coaching honden in. De honden waarmee gewerkt wordt zijn op hun geschiktheid geëvalueerd. Tijdens de coaching is alles gericht op de veiligheid van zowel mens als dier. Desondanks is een klein incident vanuit de natuurlijke reacties van een hond niet volledig uit te sluiten. Dat is inherent aan het werken met honden. In uitzonderingsgevallen zal gewerkt worden met een hond die door de cliënt wordt ingebracht. Is dat het geval, zal KwispelMaatje tijdens de eerste sessie de geschiktheid van de hond bepalen. Blijkt een hond niet geschikt voor de geplande activiteiten, dan zal gewerkt worden met honden die door KwispelMaatje worden ingebracht.

Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

De coaching en begeleiding van KwispelMaatje vindt slechts op afspraak plaats. Afspraken kunnen tot 24 uur voor de geplande datum en tijdstip worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt afgezegd wordt een no-show tarief in rekening gebracht gelijk aan de kosten van een sessie. Als een afspraak binnen 24 uur voor de geplande datum en tijdstip wordt verplaatst kan KwispelMaatje voor de oorspronkelijke afspraak een no-show tarief in rekening brengen. Dit no-show tarief bedraagt maximaal de kosten van een sessie. KwispelMaatje behoudt zich het recht om de coaching afspraak te annuleren bij ziekte van de coach of de hond. Ook bij te warme temperatuur of extreme kou kan KwispelMaatje de afspraak annuleren. In deze gevallen wordt in overleg een vervangende afspraak gemaakt. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, per e-mail of telefoon. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website van KwispelMaatje. Door deelname aan de KOR zijn de tarieven van KwispelMaatje vooralsnog zonder BTW samengesteld. Deze berekenen we dan ook niet door aan klanten. Mocht deelname van KwispelMaatje aan de KOR stoppen, dan worden hierop de algemene voorwaarden gewijzigd en worden bestaande afspraken m.b.t. de tarieven met clienten gehonoreerd. De tarieven zijn exclusief reiskosten en eventuele parkeerkosten.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van de diensten van KwispelMaatje vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL 81 KNAB 0412 4741 66 t.n.v. KwispelMaatje te Zuidlaren. Betaling dient te gebeuren binnen 14 werkdagen na ontvangst van de nota, altijd voor aanvang van een coaching/training/traject.

Indien betaling uitblijft zal er een herinnering worden verzonden. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen bij de eerste aanmaning € 7,50 aan administratiekosten worden berekend en bij de tweede aanmaning € 25,00 aan administratie- en aanmaningskosten. Blijft betaling ook daarna uit, dan zullen ook de kosten van de incasso van de nota volledig in rekening worden gebracht.

KwispelMaatje is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet vergoeden van de nota(‘s) door bijvoorbeeld Zorgverzekeraars of Zorgkantoor. Vraagt u zelf vooraf goed na of de hulpverlening door KwispelMaatje in uw geval voor vergoeding in aanmerking komt.

Aansprakelijkheid

Het advies van KwispelMaatje is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. KwispelMaatje is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door KwispelMaatje, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KwispelMaatje. KwispelMaatje kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van de cliënt, kan KwispelMaatje school of andere belanghebbenden bezoeken voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd.

Opschorting, tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

KwispelMaatje is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is KwispelMaatje bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van KwispelMaatje kan worden gevergd.

Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. KwispelMaatje behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de behandelovereenkomst in rekening te brengen.

De algemene voorwaarden en wijziging voorwaarden zijn te vinden op de website.

Deze voorwaarden zijn geplaatst op KwispelMaatje.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Manon Walsweer.